Veletrh vědy: /

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY, v.v.i.

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) je veřejná vědecká instituce, součást Akademie věd České republiky, provádějící výzkum v oblasti molekulární, strukturní a buněčné biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky.

Hlavní prioritou ÚMG je základní výzkumná činnost, jejímž výstupem jsou především vědecké publikace v prestižních mezinárodních časopisech. Neméně důležitý je také aplikovaný výzkum a přenos výsledků do praxe. Důležitou součástí ÚMG jsou servisní skupiny a moderní národní výzkumné infrastruktury (Czech-Bioimaging, Czech Centre for Phenogenomics, CZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ), které zajišťují optimální využití sofistikovaných přístrojů a poskytují tak základnu pro  vývoj nových nástrojů a metod využívaných vědeckou komunitou nejen v rámci ÚMG, ale také jinými výzkumnými ústavy či laboratořemi v Česke republice i v zahraničí.

| ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR

| GENETIKA, GENOMIKA & BIOINFORMATIKA

Tato část výzkumu se zabývá vývojem nových genetických modelů (např. myší a kuřat), objasňuje genetické faktory spojené s různými chorobami,, sekvenuje a analyzuje velkou část genomu a velké objemy genomických dat.

| MOLEKULÁRNÍ VIROLOGIE

Hlavním tématem tohoto výzkumu jsou buněčné receptory, které umožňují vstup virů do buněk . Dalším tématem jsou retroviry, které jsou schopny sebe sama zabudovat do genomu hostitele a měnit ho.

| MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE

Zahrnuje výzkum onkogenů (genů způsobujících rakovinové bujení) a antionkogenů. Dále také aktivační mechanismus těchto genů v buňkách, posuny v chromozomech a role jiných faktorů, které jsou zodpovědné za onkogenické změny v buňkách.

| BUNĚČNÁ BIOLOGIE & IMUNOLOGIE

Tato část výzkumu se zaměřuje na strukturu cytoskeletu na molekulární úrovni, molekulární architekturu buněčných jader a jejich roli při transkripci a regulaci genů. Imunologický výzkum se zaměřuje na molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za aktivaci mnoha typů bílých krvinek a zkoumá také roli membránových mikrodomén a signálních molekul.

| BUNĚČNÁ SIGNALIZACE

Výzkum v této oblasti se zabývá molekulárními mechanismy při přenosu signálů z buněčných receptorů do vnitřních částí buňky, které vedou k aktivaci buněk, jejich proliferaci (množení), apoptóze (zániku buněk) nebo sekreci (vylučování) buněčných produktů.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

INSTAGRAM VYSTAVOVATELE

TWITTER VYSTAVOVATELE

YOUTUBE VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top