Veletrh vědy: /
NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČR

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČESKÉ REPUBLIKY

Národní pedagogický institut České republiky je přímo řízená organizace MŠMT poskytující  vzdělávací, metodickou, konzultační a poradenskou podporu pedagogickým pracovníkům, školám a školským zařízením s důrazem na celoživotní profesní rozvoj.

| KLÍČOVÉ AKTIVITY

  • systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech prostřednictvím sítě krajských center podpory,
  • propojování činnosti v oblasti tvorby a inovací/revizí kurikula, systémové podpory pedagogických pracovníků, škol a školských zařízení a výstupů projektů ESIF, 
  • tvorba koncepcí a zpracování analýz v oblasti v oblasti kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a školství,
  • plnění státních priorit v oblasti vzdělávání s ohledem na strategie a dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, 
  • poskytování studií ke splnění kvalifikačních předpokladů,
  • systematická podpora řídících pracovníků škol a školských zařízení,
  • podpora v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické péče a v oblasti ústavní a ochranné výchovy, výkon funkce revizního pracoviště,
  • podpora pedagogů pracujících s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání a systémová podpora pedagogů v oblasti společného vzdělávání včetně podpory nadání,
  • posilování partnerství a spolupráci s ostatními aktéry ve vzdělávání jak v rámci regionů, tak na národní i mezinárodní úrovni.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top