Veletrh vědy: /

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR

ÚDU AV ČR se zaměřuje na výzkum v oblasti dějin, teorie a historiografie výtvarného umění, architektury a hudby a na uměleckohistorickou topografii. 

Naši vědečtí pracovníci se podílejí na domácích i zahraničních výzkumných projektech, jsou kurátory výstav i autory knih o umění a statí publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Působí jako pedagogové na vysokých školách a přednášejí doma i v zahraničí. Pozornost věnují také problematice ochrany kulturního dědictví. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Ústav spravuje a zpřístupňuje dvě rozsáhlé knihovny, mimořádné sbírky fotografie, plánů, grafiky, kresby, ikon ad. Od svého vzniku vydává mezinárodně respektovaný oborový časopis Umění/Art. Ústav má též vlastní nakladatelství Artefactum. Od roku 2019 se Ústav dějin umění rozšířil o nové oddělení muzikologie a oddělení historiografie a teorie umění. Ve výlohách knihovny ÚDU (Window Gallery) se konají pravidelné výstavy.

| ONLINE VÝSTAVA KONFISKOVANÉ PAMÁTKY – KONFISKOVANÉ OSUDY

V roce 1945 byl československým státem na základě dekretů prezidenta republiky vyvlastněn majetek přibližně 2,6 milionů německých obyvatel země. Většina z nich byla následně vysídlena za hranice. Součástí konfiskovaného majetku byly také movité památky, knihy a historické dokumenty. Jejich záchranu před devastací a přesun do veřejných sbírkových a dalších odborných institucí komplikovala kromě poválečného chaosu i silná vlna antiněmectví. Nejvíce kulturně hodnotných statků pocházelo z vlastnictví historických šlechtických rodů, jejichž představitelé se před rokem 1945 přihlásili k německé národnosti, a z majetku bohatých továrníků či sběratelů.

Virtuální výstava volně navazuje na loňskou výstavu ve Window Gallery ÚDU AV ČR.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA KONFISKOVANÉ OSUDY

| DĚJINY UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 800–2000

14 let práce, 33 autorů, 992 stran, 800 ilustrací a bezmála 4 kilogramy – kniha, která vznikla na půdě Ústavu dějin umění AV ČR, ohromuje nejen čísly, ale hlavně obsahem. Tři desítky autorů vytvořily jedinečné dílo, které završuje předchozí úspěšné šestisvazkové Dějiny českého výtvarného umění a přináší nové poznatky v oblasti dějin umění. Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku.

O vzniku knihy byl natočen krátký 15minutový dokument, autorkou je dokumentaristka Eva Lammelová.

| DOKUMENT O VZNIKU KNIHY OD EVY LAMMELOVÉ

| JOSEF SUDEK: OD SOUKROMÉHO ARCHIVU K REPREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Pětiletý projekt Ústavu dějin umění AV ČR se zabývá výzkumem a prezentací v našem prostředí dosud opomíjené problematiky fotografické dokumentace uměleckých děl, a to na příkladu jednoho z nejdůležitějších souborů tohoto zaměření u nás, jehož autorem je Josef Sudek.

Cílem projektu je komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru cca 13500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka široké veřejnosti. Ten pochází převážně ze druhé třetiny 20. století a je uložený ve fototéce ústavu.

VEŘEJNÁ ONLINE DATABÁZE PROJEKTU

| JDI NA VENKOV!

Nejkrásnější česká kniha roku 2019 v kategorii Odborná literatura. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Publikaci vydalo Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

| NAŠE ČINNOSTI

| NETRADIČNÍ GALERIE

Window Gallery, netradiční galerie ve výlohách knihovny ÚDU AV ČR – otevřeno 24 hodin denně

Ve Window Gallery prezentují pracovníci ústavu svou aktuální vědeckou činnost formou drobných výstavních projektů již od roku 2012.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

INSTAGRAM VYSTAVOVATELE

TWITTER VYSTAVOVATELE

YOUTUBE VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top