Veletrh vědy: /

ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR, v.v.i

ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., se zabývá experimentální i teoretickou jadernou fyzikou, výzkumem v příbuzných vědních oborech a využíváním jaderně fyzikálních metod pro interdisciplinární výzkum. 

Jádrem vybavení ústavu jsou tři cyklické a jeden lineární částicový urychlovač, spolu s generátory rychlých neutronů, a zařízení pro neutronovou difrakci a rozptyl připojená k jadernému reaktoru LVR-15. Experimentálně jsou studovány zejména vlastnosti jaderné hmoty ve srážkách těžkých iontů při středních a vysokých energiích, jaderné reakce významné pro astrofyziku a jadernou energetiku, beta rozpady atomových jader, včetně problému hmotnosti neutrin. Teorie jader je zaměřena na strukturu jader a hyperjader, interakce elementárních částic s jádry i problematiku mezonů.

| NOVÝ PŘÍSTROJ – CYKLOTRON

| JAK POMÁHÁ CYKLOTRON LÉKAŘŮM

| PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ NAŠEHO VÝZKUMU

Široký komplex jaderných analytických metod pomocí svazků nabitých částic i neutronů je využíván interdisciplinárním výzkumem v chemii, ekologii, lékařství, archeologii a dalších oborech. Metoda rozptylu neutronů je užívána zejména ve fyzice pevných látek a v materiálovém výzkumu.

Dozimetrie ionizujícího záření je orientována na měření expozic v různých profesích a prostředích (metrologii) a biofyzikální aspekty, jako je poškození organické DNA zářením. V ústavu probíhá výzkum a vývoj radiofarmak pro diagnostiku i terapii, zejména pro emisní pozitronovou tomografii (PET). Zkoumány jsou perspektivní metody jaderné energetiky, například urychlovačem řízená přeměna (transmutace) jaderného odpadu či technologie pro budoucí energetiku jaderné fúze.

| PODÍVEJTE SE NA NÁŠ ÚSTAV

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top